Providing excellent legal representation for almost 20 years

Advokat Goran Ž. Ašanin radi u advokaturi od 1993. godine.Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem u predmetima :

  • gradjanskog prava (parnica, vanparnica i izvršenje)
  • privrednog prava (medjunarodne arbitraže, registracije pravnih lica i drugih oblika organizovanja, ugovori poslovnog prava, ugovori u spoljnotrgovinskom poslovanju,  zastupanje u parničnim predmetima u privredi )
  • krivičnog prava (zastupanje fizičkih lica pred domaćim i medjunarodnim sudovima , zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima)
  • vezanim za nekretnine (sačinjavanje Ugovora, rešavanje imovinsko pravnih pitanja i priprema celokupne dokumentacije za investicije u izgradnji nekretnina)
  • Kancelarija je specijalizovana za postupak  javnih nabavki i to priprema tenderske dokumentacije i zastupanje u postupku po zahtevima za zaštitu prava u drugom stepenu pred Komisijom za zaštitu prava.
  • Kancelarija je specijalizovana za pružanje pravnih saveta kod kupovine i preuzimanja kontrole nad pravnim licima (izrada pravnih due diligence izveštaja)